Primjena radioterapije u onkoloških bolesnica, prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković, dr. med.

/Primjena radioterapije u onkoloških bolesnica, prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković, dr. med.

U sklopu programa edukacijskih radionica Centra za psihološku pomoć SVE za NJU 15. veljače je u Centru održala predavanje prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković (Klinika za tumore KBC „Sestre milosrdnice”, Zavod za radioterapiju i internističku onkologiju). Susret bolesnica kojima je u tijeku radioterapijsko liječenje ili im je takvo liječenje predviđeno u planu liječenja onkološke bolesti iznimno je koristan jer pored cijelog niza informacija imaju mogućnost dodatno pitati što ih osobito zanima.

Prof. Beketić-Orešković je uvodno iznijela podatke o pojavnosti i smrtnosti od raka u RH posebno naglašavajući važnost prevencije, rane dijagostike i odaziva u Nacionalne programe za rano otkrivanje raka i napretka u liječenju, ali i ulogu rizičnih čimbenika za razvoj maligne bolesti na koje možemo utjecati birajući zdrave životne stilove. Za planiranje liječenja nužno je klasificirati malignu bolest i  odrediti stadij bolesti. Na temelju patohistološkog nalaza i karakteristika samog bolesnika na multidisciplinarnom timu se donosi plan liječenja koji može uključivati lokoregionalno liječenje (kirurški zahvat i radioterapiju) i sistemsko liječenje (kemoterapiju, ciljanu biološku terapiju i endokrinu terapiju (tzv. hormosko liječenje kod hormonski ovisnih tumora).

Radioterapija je bitan dio liječenja kod 70%-80% bolesnika s malignom bolesti. U postupku se koristi ionizirajuće zračenje visoke energije s ciljem uništavanja tumora. S obzirom da je među sudionicama predavanja bilo najviše žena s rakom dojke posebno je pojašnjen postupak upravo radioterapijskoj liječenja dojke. Ukupna doza zračenja  dijeli se u dnevne frakcije, a pri samom zračenju posebno se vodi računa o zaštiti zdravog tkiva i okolnih organa. Radioterapija se primjenjuje kao primarna, adjuvantna i palijativna terapija. Radioterapija vanjskim zračenjem odvija se na linearnom akceleratoru pri čemu visokoenergetske X zrake dolaze izvan tijela i primjenjuju se na tumor. Brahiterapija (unutranje zračenje npr. u ginekologiji)  je radioterapijska  tehnika u kojoj se radioaktivni izvori zračenja postavljaju u sam tumor ili u njegovu blizinu.

Radiopterapija je važan terapijski postupak u  loko-regionalnoj kontroli bolesti i u  poboljšanje preživljenja bolesnika. Postoperativna radioterapija u liječenju npr. raka dojke značajno smanjuje lokoregionalni recidiv i poboljšava preživljenje bolesnica. Ovisno o indikacijama i planu terapije mogu se zračiti cijela dojka, ali i supraklavikularna regija i aksila.

Na Odjelu za radioterapijsku onkologiju Klinike za tumore smještena su 3 linearna akceleratora i CT simulator. CT snimke po slojevima prenose se kompjuterski na linearni akcelerator što omogućuje veliku preciznost. Tim Odjela sastoji se od 10 radioterapijskih onkologa, 4 dipl. ing fizike, 15 ing. medicinske radiologije te medicinske sestre. Svakodnevno na radioterapiju dolazi preko 150 pacijenata.

Osvrt na predavanje priredila:

Ljiljana Vukota

15. veljače 2018.

2018-02-19T12:58:37+00:00 19. veljače 2018.|
%d blogeri kao ovaj: